Get Adobe Flash player
TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 193

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2562 คณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษเป็นตัวแทนมอบทุนการศึกษาให้แก่วิทยาลัย เพื่อมอบให้นักเรียนนักศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา2562 โดยมีผู้บริหารเป็นผู้รับมอบทุนในครั้งนี้ ยอดบริจาค ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ยอดรวม 164,100 บาท ณ หน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 193

สำนักงานธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษได้รับการสนับสนุนวิทยากรรณรงค์ให้ความรู้จากโรงพยาบาลศรีสะเกษ จัดโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปลอดสุรา ระดับอาชีวศึกษา ในการคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารพระยาไกรภักดี วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

TPL_IN
TPL_ON
ฮิต: 200

คณะครูวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง ชื่อหลักสูตร กลยุทธ์ในการวางแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนอาชีวศึกษา วันที่ 29 เมษายายน - 1 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ